ANKARA ÜNİVERSİTESİ DENİZ HUKUKU UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Tarihi: 07.01.2015 Resmî Gazete Sayısı: 29229

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (DEHUKAM): Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı ve Etkinlik Alanları

Merkezin amacı

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırmalar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yaparak Türk deniz hukukunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bulunmak, hukukî açıdan Türk iç ve dış deniz politikasına yön vermektir.

Merkezin etkinlik alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Deniz hukuku ve siyaseti ile ilgili bilimsel araştırmalar yapmak,

b) Deniz hukuku ve siyaseti alanlarında hizmet sunan araştırmacıları özendirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

c) Yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği yapmak,

ç) Deniz hukuku ve siyaseti ile ilgili bilimsel yayınları derleyerek bir uzmanlık kütüphanesi kurmak,

d) Deniz hukuku ve siyaseti ile ilgili ulusal ve uluslararası seminer, sempozyum, konferans, çalıştay ve benzeri toplantılar düzenlemek,

e) Deniz hukuku ve siyaseti alanlarında araştırma yapmak isteyen ilgilileri desteklemek,

f) Denizcilikle ilgili kamu kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmeti sağlamak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin yönetim organları

MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 – (Değişik:RG-17/3/2019-30717)

(1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle görevlendirilebilir.

(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri yaparlar. Müdür yardımcılarının görevi, Müdürün görev süresinin sona ermesiyle biter. Müdür yardımcıları oy hakları olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılırlar.

Müdürün görevleri

MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak,

ç) Her yılın sonunda Rektöre, Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek,

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe önerisini Rektörlüğe sunmak,

e) Gerekli durumlarda Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 10 – (1) (Değişik:RG-17/12/2017-30273) Yönetim Kurulu; Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından Üniversite öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.

(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak üç ayda bir kez toplanır. Gerekli görüldüğü durumlarda olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve ilgili konularda kararlar almak,

b) Bir sonraki yılın bütçe önerisini hazırlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 12 – (1) (Değişik:RG-17/12/2017-30273) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, deniz hukuku ve siyaseti ile ilgili çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en az beş kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından veya yurt dışından da üye seçilebilir. Ayrıca, Müdürün önereceği kamu kurum ve kuruluşları ile özel hukuk tüzel kişilerinden, Danışma Kurulu toplantılarına üye olarak katılmak üzere iki yıl için temsilci görevlendirilmesi, Rektör tarafından talep edilebilir. Bu kapsamda Danışma Kurulu toplantılarına üye olarak katılacak temsilci ya da temsilciler, ilgili tüzel kişi tarafından belirlenir.

(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda Müdür tarafından belirlenecek bir tarihte toplanır. Toplantı yapmak için çoğunluk koşulu aranmaz.

(3) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.