DEHUKAMDER 2021 – CİLT: 4 – SAYI: 2

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

DEHUKAMDER 2021 – CİLT: 4 – SAYI: 2

The Blue Economy And The Barcelona Conventıonmedıterranean Sea Regıon “Some Food For Thoughts”

Mavi Ekonomi Ve Barselona Sözleşmesi –Akdeniz Bölgesi “Fikri Besleyen Mülahazalar”

Prof. Dr. Ademuni-Odeke
Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar

 

Evaluatıon Of The Desıgnatıon Of The Medıterranean Sea As An Emıssıon Control Area For Sulphur Oxıdes (Med Sox Eca) Pursuant To Marpol Annex Vı İn Terms Of Law Of The Sea

Akdeniz’in Marpol Ek Vı Kapsamında Kükürt Oksitler (Med Sox Eca) İçin Emisyon Kontrol Alanı Olarak Belirlenmesinin Deniz Hukuku Açısından Değerlendirilmesi

Asst. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi Nasıh Sarp Ergüven
Eyyüp Karahan
Nazan Özyürek
Özlem Örme

 

General Assessment Of The Legal Rıghts Of Observer States Includıng Türkiye In The Internatıonal Seabed Authorıty

Türkiye Dahil Gözlemci Devletlerin Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesindeki Hukuki Haklarının Genel Değerlendirmesi

Berilşah Kocabıyık

 

The Legal Framework Related To The Suı Generıs Protected Areas Under Internatıonal Law

Of The Sea Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Suı Generıs Korunan Alanlara İlişkin Hukuki Rejim

Asst. Prof. Dr. / Dr. Öğr. Üyesi Beyza Özturanlı Şanda
Mehmet Tamer Çobanoğlu
Vildan Bölükbaşı Atay
Eda Bayar Aydın

 

The Legal Regıme For Marıne Renewable Energy On The High Seas

Açık Denizlerde Deniz Yenilenebilir Enerjisi İçin Hukuki Rejim

Seyhan Gül Yılmaz