Deniz Çevresi Hukuku Araştırma Takımı

Araştırma Takımları

Deniz Çevresi Hukuku Araştırma Takımı

Deniz Çevresi Hukuku, denizlerin kullanımı, korunması ve yönetimi ile ilgili yasal düzenlemeleri inceleyen bir alan olarak tanımlanmaktadır. Deniz Çevresi Hukuku, deniz kaynaklarının sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamak, deniz kirliliğini önlemek, deniz biyolojik çeşitliliğini korumak gibi amaçlar doğrultusunda ulusal ve uluslararası düzeyde önem taşımaktadır. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olarak stratejik konumundan ötürü deniz çevresinin korunmasına ilişkin 2 adet bölgesel sözleşmeye aynı anda taraf olan tek devlet olan Türkiye açısından deniz çevresinin korunması önem arz etmektedir.

Deniz Çevresi Hukuku Araştırma Takımı Çalışma Alanları

·       Akdeniz’in Deniz Ortamı ve Kıyı Bölgesinin Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi)

·       Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi)

·       Plastik Kirliliğine Yönelik Hükümetlerarası Müzakere Komitesi Çalışmaları

·       Devletlerin Yargı Yetkisi Dışında Kalan Deniz Alanlarında Deniz Biyoçeşitliliğinin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Konusunda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Çerçevesinde Hukuki Bağlayıcılığı Haiz Uluslararası Antlaşma (BBNJ Antlaşması)

·       Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD)

·       Denizel Alanlarda Veri Standartları Çalışma Heyeti çalışmaları

·       Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Yürütme Kurulu çalışmaları

·       Birleşmiş Milletler Çevre Asamblesi (UNEA) Toplantıları

·       İklim Değişikliği

·       Deniz Koruma Alanları

·       Deniz Saha Planlaması

·       Mavi Ekonomi

PROJELER

·       Barselona Sözleşmesi 22. Taraf Ülkeler Toplantısına İlişkin Teknik Dokümanların Deniz Çevresi Hukuku Çerçevesinde Araştırılması, Değerlendirilmesi ve Ülke Görüşünün Hazırlanması Projesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından odak noktalığı yürütülen Barselona Sözleşmesi’nin Büro Başkanlığı’nın devralındığı Türkiye ev sahipliğinde 2021 yılında gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 22. Taraflar Konferansı’na (COP 22) yönelik olarak hukuki ve teknik destek sağlanmıştır.

·       Barselona Sözleşmesi’ne Yönelik Yapılan Çalışmalar Kapsamında Deniz Çevresi Hukuku Teknik Destek Projesi

Türkiye’nin Barselona Sözleşmesi Büro Başkanlığı’nı devralmasıyla beraber 2022-2023 yıllarını kapsayan 2 yıllık süreç içerisinde gerçekleştirilen toplantılar ve çalışmalara yönelik olarak hukuki ve teknik destek sağlanmaya devam edilmiştir. Türkiye ev sahipliğinde DEHUKAM bünyesinde kurulmasına karar verilen İklim Değişikliği Bölgesel Faaliyet Merkezi’ne (CC/RAC) ilişkin çalışmaların da temeli bu proje ile atılmıştır.

·       Barselona Sözleşmesi ve Diğer Uluslararası Dokümanlar Kapsamında Deniz Çevresi Hukuku Kapasite Artırımı Projesi

Türkiye ev sahipliğinde DEHUKAM bünyesinde Aralık 2023 yılında gerçekleştirilen Barselona Sözleşmesi 23. Taraflar Konferansı’nda (COP 23) kurulmasına karar verilen CC/RAC’a ilişkin kararın alınması sürecindeki devam çalışmaları ile deniz saha planlaması ve mavi ekonomi gibi Türkiye için önem arz eden diğer konulara ilişkin hukuki destek çalışmaları yürütülmektedir.

·       Ülkemizde Korunan Alan Miktarının Artırılması Amacıyla Potansiyel Doğal Sit Alanlarının Araştırılması Projesi

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile deniz koruma alanlarına ilişkin hukuki boyut incelenerek, mevzuat çalışması yürütülmektedir.

·       Türkiye’nin Deniz İklimi Stratejisinde Gençlerin Rolü Projesi

Gençlerin denizlerde yaşanan iklim sorunlarının farkına varması ve denizlerde yaşanan iklim krizi tehlikelerine karşı mücadele etmelerini teşvik ederek bu alanda hayata geçirilecek politikalara destek olmaları hedeflenmektedir.