Yayın İlkeleri

DEHUKAM DENİZ HUKUKU DERGİSİ

Yayın İlkeleri

(1)     Dergiye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yazılar, yayınlanmak üzere kabul edildiği takdirde, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi (DEHUKAM) (dijital / elektronik ortamlar dahil) bütün yayın haklarına sahip olur, DEHUKAM’ın izni olmaksızın başka bir yerde yayınlanamaz.

(2)     Dergiye gönderilen yazılar Yayın Etiği Komitesi (COPE / Committee on Publication Ethics) tarafından belirlenmiş rehber ilkelere uygun olmak zorundadır. Bkz: https://publicationethics.org /

(3)     Yazı teklifleri, teklif olunan yazı ile birlikte dehukamder@dehukam.org adresine yollanır.

(4)     Yazı teklifinde yazarlar unvanlarını, görev yaptıkları kurumları, haberleşme adreslerini, telefon numaralarını ve e-posta adreslerini bildirmelidirler.

(5)     Yazılar, dipnot ve bibliyografya hariç, 10.000 kelimeyi geçmemelidir. Yazıların başına, Türkçe ve İngilizce özetlerinin yanı sıra, Türkçe ve İngilizce başlık ve en fazla 5 adet anahtar kelime eklenir. Öz ya da abstract Times New Roman formatında 10 punto, en fazla 250 kelime olmalıdır.

(6)     Yazı başlığının hemen altında sayfa sağına yanaştırılmış olarak yazarın unvanı ile adı soyadı belirtilmeli, soyadın sonuna bir yıldızlı dipnot konulmalıdır. Yıldızlı dipnotta ise yazarın akademik ünvanı, çalışılan bölüm, fakülte, üniversite, mail adresi ve orcid numarasına yer verilmelidir.

Örn: Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Deniz Hukuku Anabilim Dalı (e-posta adresi) (ORCID ID: 0000-0000-0000-0000).

(7)     Yazılar Microsoft Word veya Microsoft Word 5.1 for Macintosh formatında hazırlanır.

(8)     Ana metin times new roman karakterinde, 11 punto, yazı aralığı 1.1 aralık, paragraf aralığı 9 nk, olacak şekilde iki yana yaslı yazılmalıdır. Dipnotu 0,5 cm içeri girintili times new roman karakterinde 9 punto, yazı aralığı 1 punto, paragraf aralığı 2 nk olmalıdır.

(9)     Metin içinde yapılan alıntıların üç satırdan az olması durumunda alıntılanan kısım “den den” içinde yazılır. Alıntıların üç satırdan fazla olması durumunda ayrı bir paragraph olarak sağdan ve soldan 1,5 cm girintili, “den den” içinde, times new roman karakterinde, 9 punto, yazı aralığı 1,1 aralık, paragraf aralığı 6 nk formatında yazılır.

(10)   Yazıda kullanılan yabancı kelimeler italik fontla belirtilir.

(11)   Ana metin içerisinde kelimeler zorunlu olmadıkça kısaltmadan yazılır. Kısaltma yapılması gereken hallerde kelimeler ilk kullanımında kısaltılmadan tam olarak verilmeli ve yanına parantez içinde kısaltılmış versiyonu eklenmelidir. Bundan sonraki kısımlarda ise direk kısaltılmış haliyle kullanılabilir.

(12)   Metin içerisinde başlıklar, aşağıdaki şekilde düzenlenmelidir:

I.KALIN VE TÜMÜ BÜYÜK HARF

1.Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

A.Kalın ve Sadece İlk Harfler Büyük

a.Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük

aa.Beyaz ve Sadece İlk Harfler Büyük

(13)   Dergiye gönderilen yazılarada bibliyografya ve atıflar Oxford University Standard for the Citation of Legal Authorities (OSCOLA) stilinde hazırlanmalıdır. İlgili referans sisteminin son haline https://www.law.ox.ac.uk/sites/default/files/migrated/oscola_4th_edn_hart_2012.pdf aracılığıyla erişilebilir.

Bibliyografya da kaynaklara yapılacak ilk atıflar aşağıdaki verilen örnekler doğrultusunda yapılır:

Kitaplar ve kitap bölümleri için:

Nil Kula-Değirmenci, Türk Hukukunda Deniz Alacaklarına Karşı Sorumluluğu Sınırlama Fonu (B. 1, On İki Levha Yayıncılık 2015).

Yücel Acer ve İbrahim Kaya, Uluslararası Hukuk İngilizce Özetli Ders Kitabı (Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 12 Baskı, Seçkin Yayınclılık 2021) 209.

Kemal Şenocak, ‘Sorumluluk Konusu Olaya Kasten Neden Olma (TTK m. 1477)’, Samim Ünan ve Emine Yazıcıoğlu (eds), Sigorta Hukuku Sempozyumları (B.1, On İki Levha Yayıncılık 2018) 173.

Makale, tez ve tebliğler için:

İsmail Demir, ‘Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında Milletlerarası Sözleşme’de Yapılan 2012 Değişikliklerinin Değerlendirilmesi’ (2015) 31(1) BATİDER 111, 117.

Javan Herberg, ‘Injunctive Relief for Wrongful Termination of Employment’ (Doktora Tezi, University of Oxford 1989).

Ben McFarlane and Donal Nolan, ‘Remedying Reliance: The Future Development of Promissory and Proprietary Estoppel in English Law’ (Obligations III conference, Brisbane, July 2006).

İnternet kaynakları için:

Sarah Cole, ‘Virtual Friend Fires Employee’ <www.nakedlaw.com/2009/05/index.html> s.e.t. 19 Kasım 2009.

Mevzuat için:

Türk Medeni Kanunu, Kanun Numarası: 4721, Kabul Tarihi: 22.11.2001, RG 08.12.2001/24607.

Uluslararası sözleşmeler için:

International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.

Mahkeme kararları için:

11.HD, 17.11.1981, E. 1980 / 4528, K. 1981 / 4880 (Erişim Kaynağı).

İstanbul BAM 37. HD, 6.7.2018, E. 2018/426, K. 2018/1194 (Erişim Kaynağı).

İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18.12.2018, E. 2016/299, K. 2018/497 (Erişim Kaynağı).

Diğer ülkelere ait mahkeme kararları için:

Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) [1990] ICJ Rep 92.

Corr v IBC Vehicles Ltd [2008] UKHL 13, [2008] 1 AC 884.

Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954).

Resmi Gazete’de yayınlanan karar vb.’ne metinler için:

RG 24.07.2001/24472.

(14)   Aynı yazara ait bir esere sonraki atıflarda yazarın sadece soyadı ve akabinde virgül konularak ilgili sayfaya atıf yapılabilir. Aşağıdaki örnek bu noktada dikkate alınabilir.

1 Ademuni-Odeke, ‘Port State Control and UK Law’ (1997) 28 Journal of Maritime Law and Commerce 657, 660.

 5 Ademuni-Odeke, 662.

(15)   Aynı yazara ait birden fazla esere atıfta bulunulması halinde, eser adı hakkında hangi kısalt­manın kullanılacağı ilk atıfın sonunda parantez içinde gösterilir ve ardından aşağıdaki örnekler doğrul­tusunda kısaltmaya gidilir:

Kitaplar için:

1 Gareth Jones, Goff and Jones: The Law of Restitution (B. 7, Sweet & Maxwell 2009) 15 (Restitutio).

5 Jones, Restitutio, 20.

Makale ve tebliğler için:

2 Jeremy Waldron, ‘The Core of the Case against Judicial Review’ (2006) 115 Yale LJ 1346, 1372 (‘Judicial Review’).

7 Waldron, ‘Judicial Review’, 1375.

(16)   Bibliyografyada yer alacak kaynaklar, şu istisnalar hariç dipnotlardaki atıflar ile aynı biçimi alır: yazarın adı yerine adının baş harfleri kullanılmalı ve bu harfler virgüle ayrılmadan sadece son baş harften sonra virgül olmalıdır. Yazarın soyadı ise adının baş harflerinden önce gelmelidir.

Dipnot atfında:

Elizabeth Fisher, Risk Regulation and Administrative Constitutionalism (Hart Publishing 2007).

Bibliyografyada:

Fisher E, Risk Regulation and Administrative Constitutionalism (Hart Publishing 2007)

(17)   Kaynaklar, bibliyografyada yazar soyadına göre alfabetik sıraya göre düzenlenmelidir. Bibliyografyada aynı yazarın birden fazla eserine atıfta bulunuluyorsa, yazarın eserlerini kronolojik sırayla (en eskiden başlayarak) ve tek bir yıl içinde başlığın ilk kelimesine göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. İlk esere yapılan atıftan sonra yazarın adı uzun çizgi ile değiştirilmelidir. Birden fazla yazara ait eserler ilk yazarın adı altında bu yazarın tek yazarlı eserlerinden sonra alfabetik olarak sıralanmalıdır. İlk yazarın birden fazla ortak yazarlı eseri varsa, ortak yazarlı eserleri ortak yazar soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Aynı ilk yazar ve ortak yazarın birden fazla eserine atıfta bulunuluyorsa, eserler kronolojik olarak sıralanmalı ve her seferinde ortak yazarın adını tekrarlanmalıdır.

Atamer K, ‘1976 Sınırlı Sorumluluk ve 1992 Petrol Kirliliği Sözleşmelerinin Tatbikatı’na Dair Yasal Düzenleme Taslağı ve Gerekçesi’, Bilgi Toplumunda Hukuk – Prof. Dr. Ünal Tekinalp’e Armağan, Cilt 1 (B.1, BETA 2003) 849 (‘Sınırlı Sorumluluk’)

—— ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca “Zarar Sigortaları”na Giriş’ (2011) 27 BATİDER 21 (‘Zarar Sigortaları’)

—— ‘Deniz Ticareti Hukuku’na İlişkin Tartışmalı İçtihatların Yeni Türk Ticaret Kanunu Uyarınca Değerlendirilmesi’, Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XXVI, Bildiriler- Tartışmalar, 14 Aralık 2012 (B.1, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü 2013) 211 (‘Tartışmalı İçtihatlar’)

—— Deniz Ticareti Hukuku, Cilt 1 (B. 1, On İki Levha Yayıncılık 2017) (Deniz Ticareti)

—— ve Süzel C, Yeni Deniz Ticareti Hukuku’nun Kaynakları, Milletlerarası Sözleşmeler ve Açıklamalı Çevirileri, Bibliyografya, Mahkeme Kararları, (B.1, On İki Levha Yayıncılık 2013)

(18)   Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunsuzluğu tespit edilen yazılar, hakeme gönderilmeden önce, yayın ilkeleri doğrultusunda düzeltilmesi için yazara iade edilir.

(19)   Editörler Kurulunca DEHUKAMDER yayın ilkelerine uygunluğu tespit edilen yazılar en az iki hakeme gönderilir, hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda yazının yayınlanmasına, yazardan raporlar çerçevesince düzeltme istenmesine ya da yazının geri çevrilmesine karar verilir ve yazar en kısa sürede durumdan haberdar edilir.

Hakem raporlarından birinin kabul diğerinin ret olması durumunda, makale için üçüncü bir hakem atanabilir veya yayın kurulu ile editörlük yeniden hakem atanmasına gerek görmeksizin, bu konudaki kararı verebilir.

(20)   Editörler Kurulu, ilgili sayıda yayınlanacak yazı yoğunluğunu dikkate alarak, hakem incelemesin­den olumlu rapor almış yazıların sonraki sayılarda yayımlanmasına ya da uzunluklarını dikkate alarak yazarınca kısaltılmasına karar verebilir.

(21)   Dergide çıkan herhangi bir yazıya atıfta “DEHUKAMDER” rumuzu kullanılabilir.

(22)   Dergide yer alan tüm çeviriler bir tercüme bürosu tarafından yapılmış olup, çevirilerden yazarlar sorumlu değildir.

(23)   Dergide yer alan yazılar yazarların soyadlarına göre sıralanmıştır.