Taraf Olunan

Faaliyetler

Taraf Olunan

DENİZ HUKUKU ALANINDA TÜRKİYE’NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER

Denizciliğin en önemli niteliklerinden biri uluslararası olmasıdır. Bu sebeple, denizciliğe ilişkin ilke ve kurallar, dünyanın hemen hemen her yerinde ya aynıdır ya da birbirine benzerdir. Deniz hukukuna ilişkin kavram ve kuralların yeknesaklaştırılmasının en önemli yöntemlerinden birisi, uluslararası sözleşmelerin kabulüdür. Başta Uluslararası Denizcilik Örgütü olmak üzere uluslararası örgütler, uluslararası sözleşmelerin hazırlanması, kabulü ve yürürlüğe girmelerinde aktif rol oynamaktadırlar. Uluslararası sözleşmeler, aynı zamanda devletlerin iç hukuklarının oluşturulmasında da önemli bir esin kaynağıdır. Bu bağlamda, deniz hukukuna dair Türkiye’nin tarafı olduğu uluslararası sözleşmelere gerek erişimin kolaylaştırılması, gerekse yeterli ve sağlıklı bilgilerin elde edilmesinin önemi büyüktür. Aşağıdaki tabloda Türkiye’in tarafı olduğu uluslararası sözleşmelerin İngilizce ve Türkçe isimleri, kabul tarihleri, yürürlük tarihleri ve Türkiye için yürürlük tarihleri ile Resmî Gazete bilgileri gösterilmiştir.

Sıra Sözleşme Adı (İngilizce/Türkçe) İlgili Uluslararası Kuruluş İmza T. Yürürlük T. Açıklama
1. International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974/

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS 74)

IMO 01/11/1974 25/05/1980 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

25/05/1980

Resmi Gazete Sayısı: 16998

Karar Sayısı: 8/522

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

31/10/1980

 

Denizde canlı kalabilme, can kurtarma ve emniyet ile ilgili konuları düzenleyen kuralları içerir.

Protocol of 1978 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea/

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolü

17/02/1978 01/05/1981 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

27/06/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28690

Karar Sayısı: 2013/4872

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

03/12/2013

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6402

Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28545

 

Tankerlerle ilgili emniyet kurallarını içerir.

Protocol of 1988 relating to the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974/

1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü (SOLAS 1988 Protokolü)

11/11/1988 03/02/2000 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

25/02/2022

Resmi Gazete Sayısı: 31761

Karar Sayısı: 5232

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

16/09/2022

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6478

Resmi Gazete Tarihi: 29/05/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28661

 

2. International Regulations for Preventing Collisions at Sea/

Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları (COLREG 72)

IMO 20/10/1972 15/07/1977 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

29/04/1978

Resmi Gazete Sayısı: 16273

Karar Sayısı: 7/14561

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

16/05/1980

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6479

Resmi Gazete Tarihi: 29/05/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28661

 

1981 tarihinde yapılan değişikliklere de Türkiye taraf olmuştur.

Denizde çatışmayı engellemeye yönelik ortak kuralları içerir.

3. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973/ Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL 73/78)

ANNEX I-II

IMO 02/11/1973 02/10/1983 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

24/06/1990

Resmi Gazete Sayısı: 20558

Karar Sayısı: 90/442

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

10/01/1991

 

Gemilerin seyrüsefer veya kaza sonucu denizde çevre kirliliğine maruz kalmasının önlenmesini düzenler.

Ek I Denizlerde petrol ve türevlerinden oluşan kirlenmenin önlenmesini, Ek II zehirli sıvı atıklarından oluşan kirlenmenin kontrol altına alınmasını düzenler.

ANNEX III 01/07/1992 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

23/05/2014

Resmi Gazete Sayısı: 29008

Karar Sayısı: 2014/6110

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

14/01/2015

Deniz yoluyla ambalajlı olarak taşınan zararlı maddelerle kirliliğin önlenmesini düzenler.

ANNEX IV 27/09/2003 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

23/05/2014

Resmi Gazete Sayısı: 29008

Karar Sayısı: 2014/6110

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

14/01/2015

Gemi pis sularından oluşan kirlenmenin kontrolü için kuralları düzenler.

ANNEX V 31/12/1988 Resmî Gazete Yayım Tarihi:

24/06/1990

Resmi Gazete Sayısı: 20558

Karar Sayısı: 90/442

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

10/01/1991

Gemilerden atılan çöplerden kirlenmenin önlenmesi için kuralları düzenler.

Protocol of 1997 to Amend the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as Modified by the Protocol of 1978/

1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolü

26/09/1997 19/5/2005 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

11/09/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28762

Karar Sayısı: 2013/5065

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

04/02/2014

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6438

Resmi Gazete Tarihi: 15/03/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28588

 

Ozon tabakasına zarar veren emisyonların salınımın önlenmesi ile gemilerin baca (egzost) gazlarından çıkan azot oksit (NOx) ve kükürt oksit (SOx) içeren emisyonların sınırlandırılmasına ilişkin yeni düzenlemeler getirmektedir.

4. Convention on Facilitation of International Maritime Traffic, 1965/

Uluslararası Deniz Trafiğinin Kolaylaştırılması Sözleşmesi (FAL 1965)

IMO 09/04/1965 05/03/1967 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

13/03/2016

Resmi Gazete Sayısı: 29652

Karar Sayısı: 2016/8498

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

12/07/2016

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6530

Resmi Gazete Tarihi: 16/04/2014

Resmi Gazete Sayısı: 28974

 

Deniz trafiği yoğunluğunu asgariye indirmeyi, hükümetlerin birbiriyle daha koordineli çalışmasına yardımcı olmayı ve resmi işlemler ile usullerin eşgüdümünde mümkün olan en yüksek düzeye ulaşmayı hedefler.

5. International Convention on Load Lines, 1966/

1966 Yükleme Sınırı Uluslararası Sözleşmesi (LL 1966)

IMO 05/04/1966 21/07/1968 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

28/06/1968

Resmi Gazete Sayısı: 12936

Karar Sayısı: 6/10027

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

05/11/1968

 

Gemilerin denizde can ve mal emniyetini korumak, yükleme sınırlarını tespit ederek prensipleri ve kaideleri belirler.

Protocol of 1988 relating to the International Convention on Load Lines, 1966/

1966 Uluslararası Yükleme Sınırı Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolü

11/11/1988 3/2/2000 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

04/09/2007

Resmi Gazete Sayısı: 26633

Karar Sayısı: 2007/12533

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

04/09/2008

6. International Convention on Tonnage Measurement of Ships, 1969/

1969 Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Hakkında Uluslararası Sözleşmesi (TONNAGE 1969)

IMO 23/06/1969 18/07/1982 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/12/1979

Resmi Gazete Sayısı: 16840

Karar Sayısı: 7/17652

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

18/07/1982

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 2169

Resmi Gazete Tarihi: 29.09.1978

Resmi Gazete Sayısı: 16419

 

Gemilerin tonajlarının belirlenmesiyle ilgili kuralları ve prensipleri düzenler.

7. International Convention for Safe Containers, 1972/

1972 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme (CSC 1972)

IMO 02/12/1972 06/09/1977 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

05/06/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28666

Karar Sayısı: 2013/4728

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

06/08/2014

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6403

Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28545

 

Konteynır taşımacılığını kolaylaştırmak ve konteynırların yüksek güvenlikle taşınabilmelerini sağlamak üzere genel olarak kabul edilebilir test usullerini ve ilgili dayanıklılık gereksinimlerini belirlemek amaçlanır.

 

8. Convention on the International Mobile Satellite Organization/

1976 Uydular Aracılığıyla Mobil Haberleşmesi Uluslararası Teşkilatı Sözleşmesi (IMSO 1976)

IMO 03/09/1976 16/07/1979 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

21/10/1989

Resmi Gazete Sayısı: 20319

Karar Sayısı: 89/14358

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

16/11/1989

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 3529

Resmi Gazete Tarihi: 20/04/1989

Resmi Gazete Sayısı: 20145

 

IMSO 1998 Değişikliği 24/04/1998 31/07/2001 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

22/01/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24295

Karar Sayısı: 2000/1855

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

31/07/2001

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4607

Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2000

Resmi Gazete Sayısı: 24248

 

9. Operating Agreement on the International Mobile Satellite Organization (INMARSAT)/ Uydular Aracılığı ile Mobil Haberleşme Uluslararası Teşkilatı (INMARSAT) İşletme Anlaşması (INMARSAT OA 1976) IMO 03/09/1976 16/07/1979 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

21/10/1989

Resmi Gazete Sayısı: 20319

Karar Sayısı: 89/14358

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

16/11/1989

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 3529

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.1989

Resmi Gazete Sayısı: 20145

 

INMARSAT OA 1998 Değişikliği 24/04/1998 31/07/2001 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

22/01/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24295

Karar Sayısı: 2000/1855

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

31/07/2001

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4607

Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2000

Resmi Gazete Sayısı: 24248

 

10. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978/

1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme (STCW 1978)

IMO 07/07/1978 28/04/1984 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

29/09/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25244

Karar Sayısı: 2003/6109

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

28/10/1992

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 3529

Resmi Gazete Tarihi: 28/04/1989

Resmi Gazete Sayısı: 20152

 

STCW 1991 değişikliklerine de Türkiye taraf olmuştur.

Gemilerin bu sözleşmedeki standartlara göre eğitilmiş gemi adamları ile donatılmalarını ön görmekte ve gemilerde vardiya tutma esaslarını belirtmektedir.

11. International Convention on Maritime Search and Rescue, 1979/

Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi (SAR 1979)

IMO 27/04/1979 22/06/1985 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

24/03/1986

Resmi Gazete Sayısı: 19057

Karar Sayısı: 86/10311

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 21/12/1985

 

Ülkelerin denizde arama kurtarma faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini içermektedir.

12. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation/

Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşme (SUA 1988)

IMO 10/03/1998 01/03/1992 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

26/01/1998

Resmi Gazete Sayısı: 23242

Karar Sayısı: 9810501

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 04/06/1998

 

Deniz ulaşım güvenliğine ve denizde terörizmin önlenmesine yönelik cezai hükümler içeren ilk sözleşmedir.

Protocol of 2005 to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation/

Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmeye Ait 2005 Protokolü (SUA 2005)

14/10/2005 28/07/2010 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

31/12/2009

Resmi Gazete Sayısı: 27449

Karar Sayısı: 2009/15674

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/10/2010

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 5854

Resmi Gazete Tarihi: 10/04/2009

Resmi Gazete Sayısı: 27196

 

Terörizmin önlenmesi sözleşmesidir.

Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf/

Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokol

10/03/1988 01/03/1992 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

26/01/1998

Resmi Gazete Sayısı: 23242

Karar Sayısı: 98/10501

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 04/06/1998

 

Protocol of 2005 to the Protocol for the Suppressıon of Unlawful Acts Agaınst the Safety of Fıxed Platforms Located on the Contınental Shelf/

Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokole Ait 2005 Protokolü

14/10/2005 28/07/2010 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

19/04/2019

Resmi Gazete Sayısı: 30750

Karar Sayısı: 987

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 19/09/2019

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6910

Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30018

 

13.

International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response and Co-operation, 1990/

1990 Tarihli Petrol Kirliliğine Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği ile ilgili Uluslararası Sözleşme (OPRC 1990)

IMO 30/11/1990 13/05/1995 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

18/09/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25233

Karar Sayısı: 2003/6084

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 01/10/2004

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4882

Resmi Gazete Tarihi: 17/06/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25141

 

Petrol Kirliliğine karşı hazırlıklı olma ve müdahale konusunda, taraflar arasında uluslararası koordinasyon ve işbirliği sağlama, bilgi alış verişi, eğitim ve teknik yardım hususlarını kapsamaktadır.

 

Protocol on Preparedness, Response and Co-operation to Pollution Incidents by Hazardous and Noxious Substances, 2000/

2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolü (OPRC-HNS 2000)

15/03/2000 14/06/2007 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

27/6/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28690

Karar Sayısı: 2013/4846

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 03/12/2013

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6401

Resmi Gazete Tarihi: 31/01/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28545

 

Gemi kaynaklı petrol ve diğer zararlı maddelerin yarattığı kirliliğinin önlenmesi ve döküntülere etkin müdahale konuları hedeflenmiştir.

14.

International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships, 2001/

2001 Gemilerdeki Zararlı Organik Tutunma Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme (AFS 2001)

IMO 05/10/2001 17/09/2008 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/02/2018

Resmi Gazete Sayısı: 30333

Karar Sayısı: 2018/11199

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 28/02/2019

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 7059

Resmi Gazete Tarihi: 18/11/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30244

 

Gemilerin karinalarında kullanılan boya bileşiklerinin insan sağlığı ve deniz çevresi üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya ve gemilerin deniz suyu balast tankları, çift cidar alanları ile kargo tanklarının koruyucu kaplamalarının temel gereklerine uygulamaları düzenlemektir.

15.

International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments, 2004/

Gemi Balast Suyu ve Sedimanlarının Kontrolü ve Yönetimi Hakkında Uluslararası Sözleşme (BWM 2004)

IMO 13/02/2004 08/09/2017 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

28/08/2014

Resmi Gazete Sayısı: 29102

Karar Sayısı: 2014/6690

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 08/09/2017

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6531

Resmi Gazete Tarihi: 16/04/2014

Resmi Gazete Sayısı: 28974

 

Amacı, gemilerin balast operasyonları sırasında alınan bakteri ve patojenler gibi zararlı organizmaların, farklı bölgelere yayılmasını önlemek veya kontrol altına almaktır.

16.

Protocol of 1992 to amend the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969/

Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile ilgili Uluslararası Sözleşme (CLC 92)

IMO 27/11/1992 30/05/1996 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

24/07/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24472

Karar Sayısı: 2001/2668

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/08/2002

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4507

Resmi Gazete Tarihi: 29/01/2000

Resmi Gazete Sayısı: 23948

 

Tankerlerden devamlı yayılan petrolün yol açtığı petrol kirliliği hasarlarında uygulanır.

17.

Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage/

Petrol Kirliliği Zararının Tazmini için bir Uluslararası Fonun Kurulmasına ile ilgili Uluslararası Sözleşme (CLC FUND 1992)

IMO 27/11/1992 30/05/1996 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

18/07/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24466

Karar Sayısı: 2001/2669

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/08/2002

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4508

Resmi Gazete Tarihi: 29/01/2000

Resmi Gazete Sayısı: 23948

 

Petrol kirliliği hasarı için gemi sahiplerinin sorumluluğunu yönetmektedir.

Protocol of 2003 to the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage/

1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme’nin 2003 Protokolü (CLC FUND 2003)

16/05/2003 03/03/2005 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

 

Resmi Gazete Sayısı:

Karar Sayısı:

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

 

 

 

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

10/10/2012

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

05/06/2013

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6348

Resmi Gazete Tarihi: 12/07/2012

Resmi Gazete Sayısı: 28351

18.

Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976/

Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında 1976 Tarihli Uluslararası Sözleşme (LLMC 1976)

IMO 19/11/1976 01/12/1986 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

04/06/1980

Resmi Gazete Sayısı: 17007

Karar Sayısı: 8/495

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 01/07/1998

 

Gemi sahibine, işletene, yönetene, çarterere, kurtarma ve yardım faaliyetleri ile doğrudan bağlantılı hizmetleri gören kişilere, bunların çalışanlarına ve mali mesuliyet sigortacısına Sözleşmede yer alan sınırlamaya tabi alacaklar bakımından benzer şekilde sorumluluğunu sınırlama hakkı vermektedir.

Protocol of 1996 to amend the Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976/

Deniz Alacaklarına Karşı Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 Tarihli Milletlerarası Sözleşmeyi Tadil Eden 1996 Protokolü

02/05/1996 13/05/2004 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

13/03/2010

Resmi Gazete Sayısı: 27520

Karar Sayısı: 2010/162

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/10/2010

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 2010/162

Resmi Gazete Tarihi:

Resmi Gazete Sayısı: 27520

 

19.

International Convention on Salvage, 1989/

1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesi (SALVAGE 1989)

IMO 28/04/1989 14/07/1996 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

24/05/2014

Resmi Gazete Sayısı: 29009

Karar Sayısı: 2014/6336

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 27/06/2015

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6480

Resmi Gazete Tarihi: 29/05/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28661

 

Deniz kazalarında kurtarma ve zararı önlemek için girişilen faaliyetlerde gerçek/tüzel kişi ve kuruluşlara tazminat verilmesini düzenler.

20.

International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001/

2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşme (BUNKER 2001)

IMO 23/03/2001 21/11/2008 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

27/07/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28720

Karar Sayısı: 2013/5110

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 12/12/2013

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6439

Resmi Gazete Tarihi: 15/03/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28588

 

Gemilerde yakıt olarak kullanılmak üzere petrolün dökülmesi veya serbest bırakılması suretiyle doğacak kirlilik zararlarının tazmini ve hukuki cezaları düzenler.

 

21.

International Labour Conference Convention Concerning the Prevention of Occupational Accidents to Seafarers (Convention 134)

İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme

 

ILO 14/10/1970 17/02/1973 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25314

Karar Sayısı: 2003/6375

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4935

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

Gemide çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla gemide bir dizi güvenlik önlemlerinin alınmasını öngörür.

 

22.

Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73)

Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme

 

ILO 06/06/1946 17/08/1955 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6370

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4908

Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25155

 

– Sözleşme 2021 yılında ILO tarafından feshedilmiştir. Dolayısıyla Türkiye’de bu sözleşme yürürlükten kaldırılmıştır. –

 

23. The Convention for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution/

Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi (Barselona Sözleşmesi)

 

UNEP 16/02/1976

 

Değişiklik:

10/06/1995

 

12/02/1978

 

Yürürlük:

09/07/2004

 

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/06/1981

Resmi Gazete Sayısı: 17368

Karar Sayısı: 8/2067

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 12/06/1981

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 2328

Resmi Gazete Tarihi: 04/11/1980

Resmi Gazete Sayısı: 17150

 

Değişiklik:

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

22/08/2002

Resmi Gazete Sayısı: 24854

Karar Sayısı: 2002/4545

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 09/07/2004

 

Sözleşme taraflarını, Akdeniz Bölgesi’ndeki deniz ekosistemini korumak ve iyileştirmek için tek tek veya birlikte uygun adımları atmakla yükümlü kılmaktadır.

 

The Protocol for the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Dumping from Ships and Aircraft/

Akdeniz’in Gemilerden ve Uçaklardan Vaki Olan Boşaltma Sonucunda Kirlenmeden Korunmasına Ait Protokol

 

 

16/02/1976

 

Değişiklik:

10/06/1995

 

 

12/02/1978

 

Yürürlük:

(Henüz yürürlüğe girmedi)

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/06/1981

Resmi Gazete Sayısı: 17368

Karar Sayısı: 8/2067

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 12/06/1981

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 2328

Resmi Gazete Tarihi: 04/11/1980

Resmi Gazete Sayısı: 17150

 

The Protocol Concerning Cooperation in Preventing Pollution from Ships and in Cases of Emergency Combating Pollution of the Mediterranean Sea/

Fevkalade Hallerde Akdeniz’in Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Yapılacak Mücadele ve İşbirliğine Ait Protokol

16/02/1976

 

Değişiklik:

25/01/2002

12/02/1978

 

Yürürlük:

17/03/2004

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/06/1981

Resmi Gazete Sayısı: 17368

Karar Sayısı: 8/2067

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 12/06/1981

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 2328

Resmi Gazete Tarihi: 04/11/1980

Resmi Gazete Sayısı: 17150

 

Değişiklik:

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

20/05/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25113

Karar Sayısı: 2003/5584

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2004

 

The Protocol for the Protection of the Mediterranean Sea Against Pollution from Land-Based Sources and Activities/

Akdeniz’in Kara Kökenli Kaynaklardan ve Faaliyetlerinden Dolayı Kirlenmeye Karşı Korunması Protokolü

 

17/05/1980

 

Değişiklik:

07/03/1996

17/06/1983

 

Yürürlük:

11/05/2008

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

18/03/1987

Resmi Gazete Sayısı: 19404

Karar Sayısı: 87/11520

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 18/03/1987

 

Değişiklik:

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

22/08/2002

Resmi Gazete Sayısı: 24854

Karar Sayısı: 2002/4545

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 11/05/2008

 

The Protocol Concerning Special Protected Areas and Biological Diversity in the Mediterranean/

Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve Biyolojik Çeşitliliğe İlişkin Protokol

03/04/1982

 

Değişiklik:

10/06/1995

23/03/1986

 

Yürürlük:

12/12/1999

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

23/10/1988

Resmi Gazete Sayısı: 19968

Karar Sayısı: 88/13151

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 23/10/1988

 

Değişiklik:

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

22/08/2002

Resmi Gazete Sayısı: 24854

Karar Sayısı: 2002/4545

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 18/10/2002

 

The Protocol on the Prevention of Pollution of the Mediterranean Sea by Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal/

Akdeniz’de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü

01/10/1996 18/01/2008 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

14/01/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25346

Karar Sayısı: 2004/6713

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 18/01/2008

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 5007

Resmi Gazete Tarihi: 09/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25311

 

24.

Convention (No:164) Concerning Health Protection and Medical Care for Seafarers/

Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme

 

ILO 08/10 1987 11/01/1991 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

02/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25304

Karar Sayısı: 2003/6395

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4945

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

25.

Convention (No. 92) Concerning Crew Accommodation on Board Ship (Revised 1949)/

Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme (1949 yılında Revize)

 

ILO 08/06/1949 29/01/1953 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6457

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4907

Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25155

 

26.

Convention (No: 68) Concerning Food and Catering For Crews on Board Ship/

Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme

 

ILO 27/06/1946 24/03/1957 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25314

Karar Sayısı: 2003/6386

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4943

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

27.

Seafarers’ Annual Leave With Pay Convention, 1976 (No. 146)/

Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme

 

ILO 29/10/1976 13/06/1979 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

02/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25304

Karar Sayısı: 2003/6396

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 28/07/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4940

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

28.

Shipowners’ Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55)/

Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme

 

ILO 24/10/1936 29/10/1939 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6470

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4942

Resmi Gazete Tarihi: 22.07.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

29.

Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)/

187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi

ILO 15/06/2006 20/02/2009 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

08/10/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28789

Karar Sayısı: 2013/5356

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 16/01/2014

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6485

Resmi Gazete Tarihi: 29/05/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28661

 

30.

Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)

166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

ILO 09/10/1987 03/07/1991 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25317

Karar Sayısı: 2003/6376

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4941

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

31.

Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152)/

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme

ILO 25/06/1979 05/12/1981 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25317

Karar Sayısı: 2003/6388

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4946

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

32.

Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958 (No. 108)

Gemiadamları Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme

ILO 13/05/1958 19/02/1961 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25317

Karar Sayısı: 2003/6377

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 07/02/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4939

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

33.

Certification of Ships’ Cooks Convention, 1946 (No. 69)

Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme

ILO 27/06/1946 22/04/1953 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6471

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4944

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

34.

Officers’ Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53)

53 No’lu Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar Ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme

ILO 06/10/1936 22/09/1939 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12.12.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25314

Karar Sayısı: 2003/6378

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 22/04/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4906

Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25155

 

-Sözleşme 2021 yılında ILO tarafından feshedilmiştir. –

35. Paris Agreement/

Paris Anlaşması

BM 12/12/2015 04/11/2016 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

07/10/2021

Resmi Gazete Sayısı: 31621

Karar Sayısı: 4618

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 10/11/2021

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 7335

Resmi Gazete Tarihi: 07/10/2021

Resmi Gazete Sayısı: 31621

 

Ülkemiz, Paris Anlaşması’nı, 22 Nisan 2016 tarihinde, New York’ta düzenlenen Yüksek Düzeyli İmza Töreni’nde 175 ülke temsilcisiyle birlikte imzalamış ve Ulusal Beyanımızda Anlaşma’yı gelişmekte olan bir ülke olarak imzaladığımız vurgulanmıştır. Paris Anlaşması 7 Ekim 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup, iç hukuk onay süreci tamamlanmıştır. Anlaşma onay belgesi, ulusal beyanımızla birlikte, 11 Ekim 2021 tarihinde BM Sekretaryası’na tevdi edilmiştir.

İklim değişikliğinin azaltılması, adaptasyonu ve finansmanını düzenler.

 

36. Convention on the International Maritime Organization/

Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesi

BM  

6/03/1948

 

Değişiklik:

01/02/2001

 

Değişiklik:

10/03/2011

 

 

17/03/1958

 

Yürürlük:

27/03/2001

 

Yürürlük:

05/07/2011

 

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

25/03/1958

 

Değişiklik:

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

27/03/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24355

Karar Sayısı: 2001/2088

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4621

Resmi Gazete Tarihi: 01/02/2001

Resmi Gazete Sayısı: 24305

 

Değişiklik:

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

05/07/2011

Resmi Gazete Sayısı: 27985

Karar Sayısı: 2011/1956

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6131

Resmi Gazete Tarihi: 10/03/2011

Resmi Gazete Sayısı: 27870

 

37. European Convention for the Protection of Animals during International Transport (Revised)/

Gözden Geçirilen Uluslararası Taşımacılıkta Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

 

Avrupa Konseyi 6/11/2003 14/03/2006 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/10/2018

Resmi Gazete Sayısı: 30563

Karar Sayısı: 179

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 08/08/2019

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 7133

Resmi Gazete Tarihi: 25/04/2018

Resmi Gazete Sayısı: 30402

 

38. Montreux Convention/

Montrö Anlaşması

20/07/1936 09/11/1936 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

05/08/1936

Resmi Gazete Sayısı: 3374

Karar Sayısı: 3056

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 09/11/1936

 

Türkiye’ye İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerinde kontrol ve savaş gemilerinin geçişini düzenleme hakkı veren uluslararası sözleşmedir. Sözleşme, Türkiye’ye Boğazlar üzerinde tam kontrol hakkı verir ve barış zamanı sivil gemilerin özgürce geçişini garantiler.

 

39. Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution/

Karadeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi (Bükreş Sözleşmesi)

21/04/1992 15/01/1994 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

06/03/1994

Resmi Gazete Sayısı: 21869

Karar Sayısı: 94/5302

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 29/03/1994

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 3937

Resmi Gazete Tarihi: 14/12/1993

Resmi Gazete Sayısı: 21788

 

Karadeniz çevresinin kurtarılması ve korunması için genel nitelikte kurallar konulmuştur.

 

 

The Protocol on Protection of the Black Sea Marine Environment Against Pollution From Land Based Sources/

Karadeniz Deniz Çevresinin Kara Kökenli Kaynaklardan Kirlenmeye Karşı Korunmasına Dair Protokol

The Protocol on Cooperation in Combating Pollution of the Black Sea Marine Environment By Oil and Other Harmful Substances in Emergency Situations/

Karadeniz Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesine Karşı Acil Durumlarda Yapılacak İşbirliğine Dair Protokol

The Protocol on the Protection of the Black Sea Marine Environment Against Pollution By Dumping/

Karadeniz Deniz Çevresinin Boşaltmalar Nedeniyle Kirlenmesinin Önlenmesine İlişkin Protokol

The Black Sea Biodiversity and Landscape Conservation Protocol to the Convention on the Protection of the Black Sea Against Pollution/

Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi’nin Karadeniz’de Biyolojik Çeşitliliğin ve Peyzajın Korunması Protokolü

14/06/2002 20/06/2011 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/08/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25551

Karar Sayısı: 2004/7648

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 20/06/2011

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 5212

Resmi Gazete Tarihi: 06/07/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25514

 

40. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal/

Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi

UNEP 22/03/1989 05/05/1992 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/05/1994

Resmi Gazete Sayısı: 21935

Karar Sayısı: 94/5419

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 20/09/1994

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 3957

Resmi Gazete Tarihi: 30/12/1993

Resmi Gazete Sayısı: 21804

 

Tehlikeli ve diğer atıkların sınırlar ötesi taşınması, bertaraf edilmesi ve geri dönüşümünden doğabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

BAN Amendment/

Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesine Getirilen Değişiklik

 

22/09/1995 05/12/2019 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

28/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25182

Karar Sayısı: 2003/5909

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 05/12/2019

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4899

Resmi Gazete Tarihi: 24/06/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25148

 

41. International Convention on Arrest of Ships, 1999/

Gemilerin İhtiyati Haczine İlişkin Milletlerarası Sözleşme

 

BM 12/03/1999 14/09/2011 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

03/05/2019

Resmi Gazete Sayısı: 30763

Karar Sayısı: 1034

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 11/12/2019

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6904

Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30018

 

42. International Convention on Maritime Liens and Mortgages, 1993

Gemi Alacaklısı Haklarına ve Gemi İpoteklerine İlişkin Milletlerarası Sözleşme

BM 06/05/1993 05/09/2004  

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6940

Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30018

 

43. Convention on Transit Trade of Land-locked States

1965 tarihli Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Transit Ticaretine Dair New York Sözleşmesi

 

BM 08/07/1965 09/06/1967 Türkiye sözleşmeye katılmakla birlikte iç hukukta buna ilişkin bir düzenlemeye yer vermemiştir.

Katılma Tarihi:

25/03/1969

44. United Nations Convention on Biological Diversity

Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi

 

BM 05/06/1992 29/12/1993 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

27/12/1996

Resmi Gazete Sayısı: 22860

Karar Sayısı: 96/8857

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 14/05/1997

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4177

Resmi Gazete Tarihi: 03/09/1996

Resmi Gazete Sayısı: 22746

 

Biyolojik çeşitliliğin mevcut ve gelecek nesillerin yararına korunmasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını hedef alır.

45. The Antarctic Treaty System/

 

Antarktika Andlaşmalar Sistemi

01/12/1959 23/06/1961 Onaylama Kararnamesi

Tarihi: 08.03.1995

Sayısı: 1995/7172

Resmi Gazete Tarihi: 18/09/1995

The Protocol on Environmental Protection to the Antarctic Treaty/

Antarktika Anlaşması Çevre Koruma Protokolü (Madrid Protokolü)

04/10/1991 04/10/1998 Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6774

Resmi Gazete Tarihi: 08/03/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30001

 

Onaylama Kararnamesi

Tarihi: 01/05/2017

Sayısı: 2017/10272

Resmi Gazete Tarihi: 24/05/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30075

 

46. Protocol of 2002 to the Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and Their Luggage by Sea, 1974/

1974, Yolcuların ve Bagajlarının Deniz Yolu ile Taşınmasına İlişkin Atina Sözleşmesine Ait 2002 Protokolü (PAL PROT 2002)

IMO 01/11/2002 23/04/2014 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

19/09/2019

Resmi Gazete Sayısı: 30893

Karar Sayısı: 1580

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 16/09/2022

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6990

Resmi Gazete Tarihi: 03/04/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30027

 

47. International Convention for the Unification of Certain Rules of Law with Respect to Collision Between Vessels/

Denizde Çatmaya Mütedair Bazı Kuralların Birleştirilmesi Hakkında Sözleşme

IMO 23/09/1910 23/09/1910 Onaylama Kararnamesi

Tarihi: 09/06/1937

 

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih:

16/09/1955

 

48. International Convention for the Unification of Certain rules concerning the Immunity of State-owned Ships/

Devlet Gemilerinin Muafiyetleri ile İlgili Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkında Milletlerarası Sözleşme

IMO 10/04/1926 24/05/1934 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

22/02/1955

Resmi Gazete Sayısı: 8937

Karar Sayısı: 6469

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 04/01/1956

 

49. International Convention for the Unification of Certain Rules of Law Relating to bills of Lading/

Konşimentoya Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme (Lahey Kuralları)

IMO 25/08/1924 02/06/1931 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

22/02/1955

Resmi Gazete Sayısı: 8937

Karar Sayısı: 6469

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 04/01/1956

 

50. International Convention on Standarts of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers/

Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme

 

ILO  

07/07/1978

 

Değişiklik:

22/05/1991

 

 

28/04/1984

 

Değişiklik:

01/12/1992

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

29.09.2003

Resmi Gazete Sayısı: 25244

Karar Sayısı: 2003/6109

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 28/10/1992

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 3539

Resmi Gazete Tarihi: 28/04/1989

Resmi Gazete Sayısı: 20152

 

Değişiklik:

Resmi Gazete Yayım Tarihi:

31/01/2013

Resmi Gazete Sayısı: 28545

Karar Sayısı: 6404

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 31/01/2013

 

51. 2006 Maritime Labor Convention (MLC 2006)/

Denizcilik Çalışma Sözleşmesi

ILO 07/02/2006 20/08/2013 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

25/03/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30018

Karar Sayısı: 6898

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 6898

Resmi Gazete Tarihi: 25/03/2017

Resmi Gazete Sayısı: 30018

 

Bu sözleşmenin beyanda bulunmak suretiyle onaylanması 02.03.2017 tarih ve 6898 Sayılı kanun ile gerçekleşmiştir.

52. Convention 53 on the Minimum Requirement of Professional Capacity for Masters and Officers on Board Merchant Ships /

Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme

ILO 06/10/1936 29/03/1939 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25314

Karar Sayısı: 2003/6378

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 22/04/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4906

Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25155

 

53. Convention 55 on the Liability of the Shipowner in Case of Sickness, Injury or Death of Seamen/

Gemi Adamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 sayılı Sözleşme

ILO 06/10/1936 29/10/1939 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6470

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4942

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

54.  

Convention 58 Fixing the Minimum Age for the Admission of Children to Employment at Sea/

Deniz İşlerinde Çalıştırılacak Çocukların Asgari Yaş Haddinin Tespiti Hakkında 58 Sayılı Sözleşme

 

ILO 22/10/1936 11/4/1939 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

02/06/1959

Resmi Gazete Sayısı: 10220

Karar Sayısı: 7293

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 29/09/1959

55.  

 

 

Convention 68 on Food and Catering for Crews on Board Ship/

Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme

ILO 06/06/1946 24/03/1957 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25314

Karar Sayısı: 2003/6386

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4943

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

56.  

 

 

Convention 69/344 on the Certification of Ships’ Cooks/

69 No’lu Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme

ILO 06/06/1946 22/03/1953 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6471

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4944

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

57.  

 

 

 

Convention 73 on the Medical Examination of Seafarers/

73 No’lu Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme

ILO 06/06/1946 17/08/1955 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6370

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4908

Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25155

 

58.  

 

Convention 92 on Crew Accommodation on Board Ship/

92 No’lu Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme

 

 

 

 

ILO

08/06/1949 29/01/1953 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

17/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25319

Karar Sayısı: 2003/6457

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4907

Resmi Gazete Tarihi: 01/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25155

 

59.  

 

 

Convention 108 on Seafarers’ National Identity Documents/

Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme

ILO 29/04/1958 19/02/1961 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25317

Karar Sayısı: 2003/6377

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 07/02/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4939

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

60.  

 

 

 

Convention 133 on Crew Accommodation on Board Ship (Supplementary Provisions)/ Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme

ILO 14/10/1970 27/08/1991 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

25/01/2004

Resmi Gazete Sayısı: 25357

Karar Sayısı: 2004/6740

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4973

Resmi Gazete Tarihi: 09/10/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25254

 

61.  

 

Convention 134 on the Prevention of Occupational Accidents to Seafarers/

İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme

ILO 14/10/1970 17/02/1973 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

12/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25314

Karar Sayısı: 2003/6375

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4935

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

62. Convention 146 on Annual Leave with Pay for Seafarers/

146 No’lu Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme

ILO 13/10/1976 13/06/1979 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

02/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25304

Karar Sayısı: 2003/6396

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 28/07/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4940

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

63.  

 

 

 

Convention 152 on Occupational Safety and Health in Dock Work/

Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme

ILO 06/07/1979 05/12/1981 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25317

Karar Sayısı: 2003/6388

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4946

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

64.  

 

Convention 164 on Health Protection and Medical Care for Seafarers/

164 No’lu Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme

ILO 24/09/1982 11/01/1991 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

02/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25304

Karar Sayısı: 2003/6395

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4945

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176

 

65.  

 

 

Convention 166 on the Repatriation of Seafarers/

166 No’lu Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme

ILO 24/09/1987 03/07/1991 Resmi Gazete Yayım Tarihi:

15/12/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25317

Karar Sayısı: 2003/6376

Türkiye’de Yürürlüğe Girdiği Tarih: 17/03/2005

 

Uygun Bulma Kanunu

Sayısı: 4941

Resmi Gazete Tarihi: 22/07/2003

Resmi Gazete Sayısı: 25176