Kuruluş Dayanağı

Kurumsal

Kuruluş Dayanağı

Türkiye’nin denizlere olan açılımına ve artan uluslararası deniz hukuku problem­lerine paralel olarak, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında yapılacak çalışmalara duyulan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır. Bu ihtiyaca cevap vere­cek öğretim üyelerinin sayıca sınırlı olması, bunların Türkiye çapında kurulacak bir çatı altında ve birbirleriyle işbirliği içinde akademik çalışma yürütmesini ge­rekli kılmaktadır.

2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Belgesi” (2 Ekim 2014 tarihli ve 29137 sayılı Resmi Gazete) eylem planının önceliklerinden bir tanesi de, “deniz hukuku” alanında araştırmacı insan gücü kapasitesinin güçlendirilmesi ve istihdamı ola­rak belirlenmiştir.

Bu karar doğrultusunda, TC Dışişleri Bakanlığı’nın tavsiyesiyle Ankara Üniversitesi bünyesinde, Türkiye’deki deniz hukuku ve siyasetiyle meşgul tüm akademisyenleri ve diğer ilgilileri bir araya getirmek hedefiyle Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEHUKAM) kurulmuştur. Merkezin işleyişine dair Yönetmelik, 7 Ocak 2015 tarihli ve 29229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan­mıştır.

Bakanlar Kurulu Kararı’nın gereği olarak DEHUKAM 7 Ekim 2020 tarihi itibariy­le, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kap­samında yeterli­lik onayı alıp deniz hukuku alanında Ulusal Merkez statüsüne kavuşturulmuş ve Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi adıyla tüzel kişilik kazanmıştır.

Merkezin amacı; deniz hukuku ve siyaseti alanlarında bilimsel araştırma­lar yapmak, bu alanlarda uzman personel yetiştirilmesini sağlamak, ilgili ulusal ve ulus­lararası kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğine gitmek suretiyle Türk deniz huku­kunun ve siyasetinin gelişmesine katkıda bu­lunmaktır.

DEHUKAM’ın bünyesinde düzenlenecek bilimsel etkinlikler, kurulacak uzmanlık kütüphanesi ve yurtdışındaki kuruluşlarla yapılacak ortaklaşa çalışma­lar, deniz hukuku ve siyaseti alanlarında farkındalık yaratacak ve bilimsel çalış­maları teşvik edecektir. Bunun yanı sıra DEHUKAM’ın ilgililere sunmayı planladı­ğı imkânlar, akademisyenleri deniz hukuku ve siyaseti alanlarında çalışmaya yöneltecek ve yapacakları çalışmalara fayda sağlayacaktır.