Biyolojik Çeşitlilik

Faaliyetler

Biyolojik Çeşitlilik

Biyolojik Çeşitlilik, dünya üzerindeki canlıların tür, genetik ve ekosistem gibi farklı seviyelerdeki çeşitliliklerini ifade eder. Biyolojik Çeşitlilik, gezegenimizdeki yaşamın temel taşı olarak insanlığın varoluşunu sürdürebilmesi için kritik bir öneme sahiptir. Denizlerdeki Biyolojik Çeşitlilik, avlanma ve aşırı balıkçılık, iklim değişikliği, kirlilik ve istilacı yabancı türler gibi birçok konudan etkilenmektedir. Doğanın zenginliğini temsil etmekte olan Biyolojik Çeşitlilik, son yıllarda iklim değişikliği ve çevre kirliliği kaynaklı olaylar sebebiyle ciddi tehlike altındadır. Bu durum uzun vadede sadece insan yaşamını değil, dünya üzerindeki bütün yaşamı tehlike altına sokabilecektir.

Denizlerde Biyolojik Çeşitlilik, yaşamın sürdürülebilirliğinin ve sağlıklı çevrenin bir önemli bileşenidir. Bununla bağlantılı olarak iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi ekosistem ile doğrudan bağlantılı olan konuların biyoçeşitliliğe yansımaları mevcuttur. Küresel ve bölgesel çapta yaşanan zararlı olaylar, büyük riskler oluşturmaktadır. Bu çerçevede geri dönülmez kayıpları önlemek ve biyoçeşitliliği korumak için hukuki bağlayıcılığı olan uluslararası sözleşmeler kabul edilmiştir. Denizlerde Biyoçeşitliliği korumak için uluslararası sözleşmeler geliştirilmesi süreci devam etmektedir.

Bu doğrultuda DEHUKAM, Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi (CBD) kapsamında yürütülen çalışmalara teknik ve hukuki destek sağlamaktadır. CBD, deniz biyolojik çeşitliliğini koruma, sürdürülebilir kullanımını teşvik etme ve ekosistemlere zarar verilmesini önleme amaçlarını taşımaktadır. CBD, deniz koruma alanları yoluyla deniz biyolojik çeşitliliğinin korunmasına yönelik uluslararası çabaları destekleyen önemli bir araçtır. Sözleşme, deniz ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlayarak dünya denizlerindeki biyolojik çeşitliliği gelecek nesillere aktarmak için kritik bir rol oynamaktadır. Sözleşme’nin ilk imzacıları arasında yer alan Türkiye, sözleşmeyi 1996 yılında onaylamıştır. Hâlihazırda CBD Sözleşmesi’ne 196 devlet ve Avrupa Birliği (AB) taraftır. Sözleşme, küresel düzeyde en fazla kabul gören çevre sözleşmeleri arasında yer almaktadır.

DEHUKAM, 23 Mart 2021 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nda Ulusal Yetki Alanının Ötesinde Biyolojik Çeşitlilik Anlaşması (BBNJ) müzakerelerine ilişkin gerçekleştirilen eşgüdüm toplantısında BBNJ Sekretaryası ile ilgili kurumlar arasında odak ve eşgüdüm noktası olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda ilgili Bakanlıklardan yetkililerin katılımları ile düzenli aralıklar ile eşgüdüm toplantıları düzenlenmiştir. BBNJ, denizlerin sürdürülebilir kullanımı, korunması ve yönetimi konularını düzenlemektedir. Bu konuların her biri, uluslararası deniz hukukunda önemli gündem maddeleri oluşturmaktadır. BBNJ kapsamında özellikle; balıkçılık, denizaltı madencilik faaliyetleri, biyoçeşitliliğin korunması, deniz biyoteknolojisi ve diğer deniz kaynakları konuları dikkat çekmektedir. DEHUKAM tarafından BBNJ müzakerelerine aktif katılım sağlanmış ve bütün süreçler etkin bir şekilde takip edilmiştir. DEHUKAM, BBNJ Anlaşmasına taraf olunması sürecine dair yürütülen çalışmalara destek olmaya devam etmektedir.