Haberler

Çevre Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayınlandı

2872 sayılı Çevre Kanununda yapılan değişiklikleri içeren “7446 sayılı Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 5 Nisan 2023 tarihli ve 32154 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Kanun ile deniz araçlarından kaynaklı atıkların denize boşaltılması durumunda uygulanan para cezaları yeniden düzenlenerek, ceza miktarlarına bazı değişiklikler getirilmiştir. Buna göre 2872 sayılı Çevre Kanununun 20’nci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin (4) numaralı alt bendinde yer alan “10 Türk lirası” ibaresi “11,59 Türk lirası” şeklinde değiştirilmiş ve bendin birinci paragrafında yer alan “idarî para cezası verilir.” ibaresinden sonra gelmek üzere; “Ancak yüz bin grostondan büyük tanker, gemi ve diğer deniz araçları için yüz bin groston esas alınarak idarî para cezası verilir.” cümlesi eklenmiştir. Yapılan bu değişiklik ile birlikte, deniz çevresinin korunması ve deniz araçları kaynaklı kirliliğin önlenmesi amacıyla ceza mekanizması daha da güçlendirilmiştir. Para cezalarının hesaplanmasına ilişkin DEHUKAM araştırmacılarımız tarafından hazırlanan bilgi notu istifadelerinize sunulmuştur.